• Duklianska 21
  085 01 Bardejov
  slovenská republika

 • plazgaz@gmail.com

 • tel.: +421 054 488 20 07
  fax: +421 054 488 20 09
  mob.: +421 907 919 326

Základné informácie o technológii:

Základom plazmového splyňovania odpadu je plazmový oblúk, v ktorom sa plazmový plyn (argón, dusík, vzduch a pod.) prechádzajúci horákom v elektrickom poli vysokej intenzity transformuje na plazmu
s teplotou niekoľko tisíc stupňov Celzia
.

Jedným z produktov je vysokohorľavý plyn obsahujúci hlavne vodík a oxid uhoľnatý s malým obsahom oxidu síričitého a vodnej pary. Vysokohorľavý plyn, bez dioxínov, furánov a NOx-ov, ktorý sa svojím zložením podobá reformovanému plynu, v minulosti vyrábaného v plynárňach, má 1/4 až 1/3 výhrevnosti zemného plynu a je ho možné využiť ako palivo v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla alebo pri výrobe tepla v klasických kotolniach. . Nesplynené inertné zložky odpadu sa roztavia a vytvoria na dne plazmového reaktora dve nemiešateľné kvapalné fázy - trosku a kov.

Chemické zloženie trosky a kovu, ktorých objem nepresahuje 2 hm.% pôvodného objemu odpadu závisí od zloženia odpadu. Zachytené úlety a vyredukovaný kov je možné využiť ako druhotnú surovinu pri výrobe kovov a inertnú ekologicky nezávadnú trosku je možné využiť v stavebníctve. Vo väčšine prípadov ide o BEZODPADOVÚ TECHNOLÓGIU.

Možnosti použitia technológie

 • kaly z čističiek odpadových vôd (ČOV)
 • komunálny odpad
 • Elektro
 • nemocničný

Technologická schéma tavenia a splynovania komunálneho odpadu

Zloženie komunálneho odpadu

Referencie

SAFINA, a.s. Česká republika
Plazmová technológia na recykláciu použitých priemyselných katalyzátorov od roku 2008.

Technológia šetrná k životnému prostrediu, niekoľkonásobne nižšie emisné limity ako požaduje súčasná legislatíva EÚ www.safina.cz.

Eko Hybres, Sp.z.oo, POĽSKO
• Cvičná a laboratórna plazmová technológia , ktorá v tom čase slúžila na zaškolenie obsluhy pece s vyššou
kapacitou
• Plazmová technológia na recykláciu elektro odpadu
• Novopostavený závod na likvidáciu elektrošrtou využívajúci našu plazmovú technologiu o príkone 240 kw Ocenenie Poľskou agentúrou pre rozvoj podnikania:
1 . Miesto – , v kategórii Inovatívny projekt- „Vývoj a implementácia inovačné technológie. „